MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Fra 1. januar 2020 er der nye regler for registrering af fravær i skolen. Her kan I læse om de ændringer, der har størst betydning for jer som forældre. Ændringerne er udstedt af undervisningsministeriet den 29. oktober 2019.

Ulovligt fravær kan betyde træk i børneydelse (børnepenge). Skolen skal ved 15 procents ulovligt fravær i løbet af et kvartal, sende en underretning til familie og beskæftigelsesforvaltningen. Familie og beskæftigelsesforvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om fraværet får betydning for udbetalingen af børneydelse.

Forhåbentligt vil det ikke blive relevant for ret mange. Skolen arbejder systematisk med fravær og I forældre vil blive kontaktet før fraværet bliver så højt. I de fleste tilfælde vil vi sammen finde en god løsning for at få jeres barn tilbage i skole.

Skolen vil fremadrettet registrere 5 fraværstyper.

  • Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelser eller lign.
  • Fravær på grund af ekstraordinær frihed – fravær med tilladelse
  • Ulovligt fravær
  • Mødt for sent
  • Har fravær i løbet af dagen

 

Sygdom. Skolen skal registrere sygdom, hvis I har givet besked om, at jeres barn er fraværende grundet sygdom, funktionsnedsættelse, hospitalsindlæggelse, lægeundersøgelse eller andre lægefaglige årsager. Skolen kan anmode om en lægeerklæring, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt fraværet skyldes sygdom.

Ekstraordinær frihed. Dette registreres, hvis skolen har givet lov til at holde fri for eksempel i forbindelse med ferie. De nye regler betyder at skolen fremover skal vurdere, om fraværet har negativ betydning for:

-elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder

-elevens motivation og læringsparathed

- elevens alsidige udvikling

- andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Skolen skal vurdere, om fraværet har betydning for et af punkterne. Det skal præciseres, at I ikke selv kan vælge at holde ekstraordinær fri, fordi afgørelse om dette, beror på en samlet vurdering af elevens læring og trivsel. Hvis eleven inden for det sidste år har været meget væk fra skolen, skal skolen efter de nye regler være tilbageholdende med at tillade ekstraordinært fravær. Hvis skolen vurderer, at det ikke vil være godt for elevens læring og trivsel at få ekstraordinær fri, kan skolen afvise forældrenes ønske. Hvis I alligevel vælger at holde fri, skal fraværet registreres som ulovligt fravær.

Ekstraordinær frihed skal gives, inden eleven holder fri og det er skolens ledelse som giver tilladelsen. Der kan derfor ikke ændres i en registrering, hvis man først meddeler skolen, at man har været på ferie, når man kommer hjem. Der skal anmodes om tilladelse senest en uge før.

 

Ulovligt fravær. Alt fravær som ikke på forhånd er kendt at dit barn lærere, bliver registreret som ulovligt fravær. En del af de nye regler er, at man som forældre som udgangspunkt ikke kan få rettet dette til anden fraværstype senere end 3 dage efter at fraværet er registret.

Fravær i løbet af dagen. Fraværstyperne mødt for sent og delvis fravær i løbet af dagen bliver brugt, hvis en elev er fraværende en kortere periode af skoledagen.

Registrering af fravær. Elever i 0- 3 klasse bliver registreret mindst 2 gange om dagen. Elever i 4- 9 klassebliver registreret en gang om dagen. Elever der er mødt om morgenen, men er fraværende om eftermiddagen, bliver registret som halvdagsfraværende.