Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Klassedannelse

Principper for klassedannelse på Mellervangskolen

Del 1 - Overordnet målsætning for princippet for klassedannelse

Dette princip er gældende for klassedannelser fra 0. kl. – 9. kl.

 • At vi har årgange med klasser, der fungerer fagligt og socialt, såvel sammen som hver for sig, som fundament for trivsel og læring. 
 • At have antalsmæssige homogene klasser. Det øger forudsætningen for kammeratskab og samarbejdsmuligheder inden for klassen. 
 • At skolens tildelte ressourcer anvendes optimalt.

Der sker, eller kan ske, klassedannelser på følgende tidspunkter i skoleforløbet:

Når eleverne indskrevet til 0. kl. skal fordelesKlassedannelse på baggrund af en nødvendig klassesammenlægning eller klasseudvidelse; Når én eller flere af klasserne på en årgang har et for lille antal elever, kan det bevirke, at klasser lægges sammen, så der vil være færre klasser på årgangen. Der vil som regel ikke være økonomi til at fastholde klasser med for få elever. Det kan også være i det tilfælde, at der kommer nye elever til, hvilket bevirker at der oprettes en klasse mere på årgangen. Her følges de nationale og kommunale regler for klassekvotienter. Ny klassedannelse kan også ske på baggrund af sociale, faglige og/eller pædagogiske overvejelser

Enhver ny klassedannelse er en unik situation og vil altid foretages ud fra en helhedsvurdering foretaget af skolens ledelse, lærere og pædagoger

Del 2 - Klassedannelser ved indskrivning (Kun 0 klasse)

 • Klasserne dannes af skolens pædagogiske personale og ledelse. 
 • Der bestræbes på at danne børnehaveklasser med nogenlunde lige stort elevtal. 
 • Der bestræbes at danne klasser med nogenlunde lige antal drenge og piger, hvis muligt. 
 • Information og viden for børnehaverne jf. dialogmøder i børnehaverne danner også baggrund for klassedannelserne. 
 • Der tilstræbes at vis faglig spredning ifm. klassedannelserne  

Klasselister kan ses på aula inden skolernes sommerferie.

Del 3 - Særlige retningslinjer ved klassedannelse efter 0. kl.

Klassedannelse på baggrund af en nødvendig klassesammenlægning.

 • Klasserne dannes af skolens pædagogiske personale og ledelse. 
 • Klasserne dannes med baggrund i elevens ønsker fra elevsamtale.
 • Der bestræbes på at danne klasser med nogenlunde lige stort elevtal.
 • Der bestræbes at danne klasser med nogenlunde lige antal drenge og piger.
 • Der tilstræbes nogenlunde jævn fordeling af elever med sproglige udfordringer på dansk

Proces ved klassedannelse:

 • Intern orientering: De berørte teams orienteres og Skolebestyrelsen orienteres.
 • Forældre: Forældrene og eleverne orienteres om baggrunden for beslutningen via aula og inviteres snarest til forældremøde, hvor skolens personale orienterer om hvordan der på ny arbejdes med at skabe gode læringsmiljøer i den eller de nye klasser.
 • Arbejdsgange: I processen vægtes elevens perspektiv og derfor er det muligt for eleven at kunne ønske, hvem de ønsker at gå i klasse med. Udfyldelse af ønskeskema udfyldes i samarbejde med forældrene ud fra kriterier passende til elevgruppen. Det er skolens personale og ledelse der udfærdiger klassedannelsen på baggrund af elevønsker og pædagogiske hensyn.  
 • Opfølgning: for at sikre fællesskab og trivsel efter klassedannelsen afholdes der elevsamtaler 2 måneder efter sammenlægningen, og trivselsopfølgning på årgangen ca. 6 måneder efter sammenlægningen. I perioden efter de nye klasser er dannet, kan der være behov for særlige aktiviteter for, at eleverne lærer hinanden godt at kende. For eksempel kan der være flere elevtemadage og aktiviteter.

Klassesammensætningen meldes endelig ud på AULA.

Del 4 - Generelle principper for placering af elever ved løbende optag

Overordnet arbejdes ud fra følgende principper ved placering af elever (ikke prioriteret rækkefølge):

 • Der bestræbes jævne klassestørrelser. 
 • Der bestræbes jævn fordeling af drenge og piger. 
 • Viden om elevernes faglige niveau og sociale kompetencer vægtes.
 • Det pæd. personale og ledelsen afgør klasseplaceringen.

 

Klasseskifte.

Vi tror på, at løsninger af trivselsmæssig eller faglig karakter skal findes inden for den enkelte klasses rammer i tæt samarbejde mellem medarbejdere, forældre og ledelse. Vi arbejder gennem hele skoletiden med trivselsindsatser på klasseniveau og årgangsniveau og har øje for den enkelte i fællesskabet. Det er som udgangspunkt ikke praksis med et klasseskifte i løbet af skoleforløbet. Det vil kun være under helt ekstraordinære omstændigheder, at ledelsen vil overveje et klasseskifte som en mulig løsning og inden da vil der have været etableret forskellige indsatser rettet barnet, herunder inddragelse af ressourcepersoner og vejledere.  Dette vil dog i sidste ende altid være en ledelsesmæssig beslutning. 

 

Procedure/revision

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde august 2023

Af Christian Tvermoes Bøllund 
Skolebestyrelsesformand 2023