Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Skoledagens organisering

Principper for Skoledagens organisering på Mellervangskolen

I formuleringen af dette princip tages der udgangspunkt i udkastet fra “skole og forældre” og deres udkast til princippet for skoledagens organisering. Vi tilstræber at det er kort og overskueligt samt med henvisninger til de principper vi allerede har og som er velbeskrevet.

Elevernes placering i klasser 

Læs mere i Folkeskoleloven, § 25 her på Retsinformations hjemmeside.

 • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes gode læringsmiljøer. Dette sker ved bl.a. at der dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer. 
 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse. 
 • Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Holddannelse 

Læs mere i Folkeskoleloven, § 25a her på Retsinformations hjemmeside.

Læs mere om vores Princip for holddannelse på Mellervangskolen her via Google drev.

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.

Elevernes undervisningstimetal

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

Vikardækning

 • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt dækkes internt. 
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en personalets længerevarende fravær.

Tema- og projektforløb

Skolen tilstræber at:

 • Tema- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgangen og klassetrin.
 • Tema- og projektforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse.
 • Inddrage forældre og andre med særlig viden om emnet i både planlægning og gennemførelse af tema- og projektforløb.
 • Informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.
 • Der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

Lektiehjælp og faglig fordybelse 

Læs mere i Folkeskoleloven, §15, stk. 2, her på Retsinformations hjemmeside.

Læs mere om vores Princip for lektiehjælp på Mellervangskolen her via Google drev.

 • Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i at realisere deres individuelle læringsmål.

Bevægelse 

Læs mere i Folkeskoleloven, § 15, stk. 1, her på Retsinformations hjemmeside.

Læs mere om vores Princip for bevægelse på Mellervangskolen her via Google drev.

Specialpædagogisk bistand i stedet og specialundervisning

Skolen tilstræber at:

 • Samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning, specialpædagogisk bistand og specialundervisningen.
 • Have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at varetage specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

Dansk som andetsprog 

Læs mere i Folkeskoleloven, § 5, stk. 6, her på Retsinformations hjemmeside.

Læs mere om bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog på her på Retsinformation hjemmeside. 

 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.

Fagenes fordeling på klassetrin

[Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der også skal gives undervisning i et fag på et andet klassetrin end det, folkeskoleloven foreskriver, må skolebestyrelsen fastsætte principper for, hvordan det håndteres på skolen. 

Læs mere  om fagene i folkeskolen her på Skole og forældres hjemmeside

Læs mere om Folkeskoleloven, § 5, stk. 4 her på Retsinformations hjemmeside. 

Den åbne skole

Princip: Læs mere om vores Princip for den åbne skole på Mellervangskolen her via Google drev.