Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mellervangskolen - Skæv, skøn og skabende
Mobil menu

Seneste referat

Referat
Dato: 7. maj klokken 17.00-19.30 i personalerummet
Deltagere: Christian Tvermoes Bøllund, Lars Rasch Børglum, Rasmus Remmer Bielidt, Susanne Glud, Mads
Lassen, Anna S. Larsen, Jan Thomasen, Kenneth Skatka, Steen Jensen, Hans Petter Seierstad, Lars
Vilhelmsen og Kristine Klitgaard
Elevråd: Jonathan og Marie
Afbud: Steen, Jan, Susanne Glud,
Uden afbud:
Gæst:
Faste punkter Tid
Ref.:
Godkendelse af dagsorden 2
Ref: Præsentationsrunde idet der er nyt medlem fra elevrådet. .


Nyt fra elevrådet 10


Ref: Bind på pige toiletterne
Vi kunne lave et forsøg på pigetoilettet (KR undersøger hvordan md Michael)
Ønske om vandautomat på 5 og 7 8 og 9 klasserne
Vi prøver at undersøge om der kan opsættes/økonomi en vandautomat på den gamle
mellemtrins gang (KR undersøger med Michael)
Bænke foran alle klasserne langs hele Frøstrupvej
KR: Det er så dejligt at se hvordan eleverne er begyndt at indtage Frøstrupvej.
Hele området på Frøstrupvej er i proces og her kan borde og bænke indtænkes
Sofaer i alle klasser eller i indhak
Det er svært at få plads i klasselokalerne og derudover er det problematisk ift. rengøring,
så der vil ikke komme sofaer men vi er igang med at nyindrettet vores indhak og der kan
blive plads til “hænge-ud områder”
Shampoo i omklædningsrum og duftfriskere
Der er strenge retningslinjer på området hvorfor skolen ikke kan opsætte luftfriskere
eller bidrage med shampoo i omklædningsrum
Andet underlag i skolegården
Vi kommer ikke til at få andet underlag, da det opfylde gældende krav på området.
Telefoner i pauserne
Vi har lige lavet princip, så vi kommer ikke til at udlevere mobiltelefonerne i pauserne

Klokke/ur i skolegården så alle kan høre når der ringer ind
Det kan være svært at høre når de voksne kalder ind, der kommer også elever for sent.
Der kommer klokke/ur og uret kommer kun til at ringe ind og følger almenområdets
ringetider.
Nye computere
Det handler om de ordblinde elever deres computere er meget langsomme og ikke
opdateret


HP 1. Trafikpolitik (vi skal have en trafikpolitik) HP kommer med udkast (bilag 1) 20


Ref.: HP motiverer punktet. og fremlægger udkast til politik på Mellervangskolen
Alle skoler har fået til opgave at udarbejde en skolens trafikpolitik og at skolebestyrelsen
på skolerne skal være med i udformningen.
Bemærkninger. .
Der skal indskrives noget med løbehjul og hjelme og sikkerhedsudstyr
Skolen har cykler / hjelme hvis der er børn/unge som ikke har cykelhjelm/cykel
Noget om låsning af cykler og løbehjul udenfor. (?)
Bemærkninger indskrives og er dermed godkendt i skolebestyrelsen 7. maj 2024.
Trafikpolitikken skal offentliggøres på skolens web.


KR 2. Evaluering af Sikker trafik vej. (bilag 2) 25


Ref.: Punktet behandles på den måde, at der skrives direkte ind i evalueringsskemaet fra
skolevejsprojektet, da evalueringsskemaet skal fremsendes videre til Park og Vej.
(Ide: Markeringer i asfalt ift. hvordan vi gerne vil have eleverne til at bevæge sig med og
uden cykler)
Et punkt der er vokset ud af denne drøftelse handler om bestyrelsens egen ide med at
den ene parkeringsplads bruges til kiss and goodbye og den anden til blivende parkering
og fragt. (Sidstnævnte er den ved hallen)
Processen har været god og meget inddragende, og der er direkte forbindelse mellem
ønsker og det faktiske resultat.

 

CT/KR 3. Evaluering af skolefesten (ikke bestyrelses boden) 15


Ref.: Intet at bemærke. Er evalueret i skoleregi.

LVI/K
R
4. Genoptagelse af “i bad efter idræt” 30

Ref.: Punktet har tidligere været på skolebestyrelsesmøde men der blev ikke taget
beslutninger.
Der har været optælling ude i klasserne ift. hvor mange der gik i bad efter idræt. Det var
overraskende få, der gik i bad.
Drøftelse omkring at det er tidskrævende for de mindste elever at gå i bad. Der går
meget tid fra undervisningen.
Hvis alle eller nogle brusere er i brug, så kan man ikke bruge brusere inde ved siden af.
(skal bringes videre til teknisk serviceleder)
Beslutning:
Mulig fritagelse for badning 0 årgang og 1 årgang - dette er gældende fra 1 aug. 24.
Drøftelse i idrætsudvalget ift at lave et princip for badning for 2 - 9 klasse efter idræt.
Punktet bringes på idrætsudvalgets møde og punktet kommer på 1.
skolebestyrelsesmøde i august og således kan der udarbejdes et samlet princip.

KR 4. Status på skolens økonomi 20


Ref.: Kristine gennemgik status på økonomi
Driftsbudgettet: 4,2 mio (inkl. 1,5 overført) med de budgetteringer der er fra skoleårets
start er der 100.000 kr i overskud.

 

Timerne kommer fra mindre sygdom fra personalet, hvilket har givet et overskud på
600.000 kroner i ansættelser, 250.000 kroner i eksterne vikar og lidt mere i fravær
kompensation gør at vi har et overskud på cirka 1.100.000 kroner
Øget udgift til stillinger…. som skal trækkes fra.
Ønsker om:
● Indhak ++
● Elevrådet
● P-plads udvidelsen v. hallen/multibane
● Inklusion til social læseplan og “Fri for mobberi”, “legetasker”. Midler til at
arbejde mere trivselsfremmende
● DELTA materialer
● Materialer til fagteam i Yngste 25 til DK og 25 til Mat. (aftalt)
● Øget forbrug på analog materialer
● Møbler J-klassen, mødelokale, madkundskab, DUS, 41-42
● Legetøj til DUS i almen
Bestyrelsen godkender alle ønskerne og og ser god mening i prioriteterne.
CT/KR 5. Skolebestyrelsesvalg - status 15
Ref.:
Valget slutter den 12. maj.
Rasmus genopstiller
Anne (Mor til barn fra 0. klasse) stiller op
Vi skal have fundet en kandidat inden for en uge.
Lars B er “buffer” indtil ny kandidat er fundet.

6. Eventuelt og Nyt fra…
a. Formand
b. Ledelse
i. Personalesituation
(afdelingslederstillingen)
ii. Økonomi
C. øvrige medlemmer
D. Eventuelt:

10

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2023-2024

Næste møde er sommermøde - ønsker?
Er der brug for yderligere information ang. ordensreglerne?
Devicefri-skole og ure (Opmærksomhed på ure/smartwatch)

Klasseskifte.
Vi tror på, at løsninger af trivselsmæssig eller faglig karakter
skal findes inden for den enkelte klasses rammer i tæt
samarbejde mellem medarbejdere, forældre og ledelse. Vi
arbejder gennem hele skoletiden med trivselsindsatser på
klasseniveau og årgangsniveau og har øje for den enkelte i
fællesskabet. Det er som udgangspunkt ikke praksis med et
klasseskifte i løbet af skoleforløbet. Det vil kun være under
helt ekstraordinære omstændigheder, at ledelsen vil
overveje et klasseskifte som en mulig løsning og inden da vil
der have været etableret forskellige indsatser rettet barnet,
herunder inddragelse af ressourcepersoner og vejledere.
Dette vil dog i sidste ende altid være en ledelsesmæssig
beslutning.

Referater og opbevaring af disse ved Mads.

Ref.: a. Fra formanden: Christian var til møde på Gug skole. Fokus på DELTA og Børn &
Unge ønsker det udbredes mere. Christian bekræftes i at vi traf den rigtige
beslutning i sin beslutning i at gå den vej.
Der er besparelser.
Sammen om stærkere fællesskaber. hvordan skabes det gode bånd mellem skole
og hjem.
Christian fortæller, at skolebestyrelser indkaldes til workshops, som man kan
melde sig på.
b. Fra ledelse: Thomas Teglgaard blev ansat med tilknytning til 4.årgang og
fortsætter i Ældste afdeling pr. 1.august. Lærer i J-afd går på barsel og tidl. ansat
er retur på skolen og er ansat i dette vikariat.
I går ansatte vi Thomas Jensen til Ældste afdeling. Han starter 1.august.
Morten er konstitueret i stillingen som afdelingsleder og der er ansættelsesstop
med lederstillinger lige nu.
c. Økonomi: Er gennemgået
d. Øvrige medlemmer
e. Næste SB møde er incl. sommerfrokost. Opbakning til grill igen v. kantinen.
Samme procedure.
Device-fri skole og præcisering
.

SKOLEBESTYRELSESMØDER 2023-2024

Lars beretter, at der er henvendelser både fra personale og forældre ift. smartwatches
og det faktum at disse kan indstilles til et såkaldt “skoleur”. Dette ur kan indstilles til en
funktion af forældrene, således at det i skoletiden er et “alm” ur.
Princippet er alle private devices incl. ure, mobiler, computer osv.
Det gælder alle enheder.
Bestyrelsen beslutter at det gælder alle enheder og at det skal håndhæves
Det blev aftalt at skolebestyrelsen følger implementeringen af princippet og vil senere
lave en evaluering

Retningslinjer for klasseskifte
Ønske om at tekst om klasseskift får en plads i skolens principper relation til vi har et
princip for klassedannelsen.
Udkast er godkendt og kommer på hjemmesiden under princippet.
Referater ved Mads.
Vejgaard Østre Skole har en praksis hvor referater kan tilgås i en Drev mappe.
IT vejleder MF kontakter skolens sekretær.

P-pladsen


Ref.:
Evaluering af princip ang. device
Guide til det gode forældremøde